Strona Główna BIP Strona Główna
KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że nie bedą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów okreslonych w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257). Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu "podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczegółowych"

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji elektronicznej powinna zawierać co najmniej:
- imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu) tej osoby,
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.