Strona Główna BIP Strona Główna
ORDER VIRTUTI MILITARI
 

Umundurowanie i wyekwipowanie Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari0


Decyzją nr 224/MON z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie nabywania umundurowania i wyekwipowania Wojska Polskiego przez Damy i Kawalerów Orderu  Virtuti Militari (Dz. Urz. MON z dnia 13 sierpnia 2013) umożliwia się Damom i Kawalerom Orderu wojennego Virtuti Militari będącym żołnierzami, o których mowa § 1ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących służby czynnej wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznaki i oznak wojskowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1367 oraz z 2006 r. Nr 122, poz. 847), zwanych dalej „Damami i Kawalerami”, na jednorazowe nabycie umundurowania i wyekwipowania Wojska Polskiego, zwanego dalej „umundurowaniem”, za pobraniem opłaty, w wysokości 1% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, za zestaw.


 

Nabycie umundurowania następuje na wniosek Damy lub Kawalera, złożony do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania, za okazaniem legitymacji potwierdzającej fakt odznaczenia Orderem Wojennym Virtuti militari