Strona Główna BIP Strona Główna
KURSY PRZESZKALANIA
 

KURSY KADRY REZERWY

ORAZ

KURSY DLA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

 


PRZESZKOLENIE KURSOWE  KADRY REZERWY W 2017 R

W roku 2017 istnieje możliwość odbycia przeszkolenia kursowego kadry rezerwy na kursach oficerskich  oraz podoficerskich. Kursy przeszkalania kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich  oraz podoficerskich.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu   prowadzi nabór ochotników na kursy przeszkalania kadry rezerwy, ochotnicy zostaną skierowani do przeszkolenia na następujących kursach, (jak wykazano w tabeli poniżej).
 Przyjmujemy również wnioski na pozostałe kursy prowadzone w Siłach Zbrojnych
w 2017 r. na które nie otrzymaliśmy limitów.  
 
Do przeszkolenia w 2017 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu otrzymała limit  dla ochotników po jednym miejscu w każdej wyszczególnionej SW, ochotnicy żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy winni spełniać następujące wymogi wymienione poniżej tabeli.

Plan przydzielonych limitów na kursy przeszkalania kadry rezerwy w Siłach Zbrojnych w 2017r.

 
Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs Rodzaj kursu Termin przeprowadzenia kursu
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu OFICERSKI 09.01. – 31.03. 2017r.
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu OFICERSKI 03.04. – 23.06. 2017r.
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu PRZEKWALIFIKOWANIA 30.10. – 08.12. 2017r.
WAT Warszawa OFICERSKI 20.02. – 12.05. 2017r.

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych Dęblin

PODOFICERSKI 04.09. – 17.11. 2017r.
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych Poznań PODOFICERSKI

25.09. – 08.12.2017r.


     


Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek o odbycie ćwiczeń wojskowych w trybie  ochotniczym do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu.  (wzór wniosku do pobrania).

W kursach przeszkolenia kadry rezerwy, uczestniczyć mogą żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy,

  • którzy nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne,
  • posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”,
  • które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych i spełniają następujące wymagania:

Na kursy oficerskie kierowani będą kandydaci, którzy:

  • posiadają wykształcenie wyższe,
  • są żołnierzami rezerwy i odbyli czynną służbę wojskową,
  • jako kryterium kwalifikacji brane będzie pod uwagę posiadana specjalność wojskowa w której odbywali czynną służbę wojskową  lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu,

Na kursy oficerskie nie mogą być kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.
Po zakończeniu kursu oficerskiego, wobec żołnierzy, którzy zdali egzamin na oficera, sporządzany jest wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski podporucznika.

Na kursy podoficerskie kierowani będą kandydaci, którzy:

  • pełnili zawodową (kontraktową)  służbę wojskową, zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub inne formy np. przeszkolenie wojskowe.
  • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym maja być szkoleni w czasie kursu.
  • spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala  oraz wyższy w korpusie podoficerskim określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2017 r., poz. 1430 ) i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 307 z póź. zm.);


Na kurs podoficerski w korpusie medycznym dopuszcza się  kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

Powyższe przeszkolenie jest jedną z form podnoszenia kwalifikacji oraz uzyskania stopnia wojskowego oficera lub  podoficera, przez żołnierzy rezerwy.

UWAGA:
  Zgodnie z art. 101a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1430 ) złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.  Do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Normy z WF.

Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy w trybie ochotniczym.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oświęcimiu, ul. Orzeszkowej   9, tel. 26 113 73 76 lub 26 113 73 55