Strona Główna BIP Strona Główna
KURSY PRZESZKALANIA
 

KURSY KADRY REZERWY

ORAZ

KURSY DLA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

 


PRZESZKOLENIE KURSOWE  KADRY REZERWY W 2017 R

W roku 2017 istnieje możliwość odbycia przeszkolenia kursowego kadry rezerwy na kursach oficerskich  oraz podoficerskich. Kursy przeszkalania kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich  oraz podoficerskich.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu   prowadzi nabór ochotników na kursy przeszkalania kadry rezerwy, ochotnicy zostaną skierowani do przeszkolenia na następujących kursach, (jak wykazano w tabeli poniżej).
 Przyjmujemy również wnioski na pozostałe kursy prowadzone w Siłach Zbrojnych
w 2017 r. na które nie otrzymaliśmy limitów.  
 
Do przeszkolenia w 2017 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu otrzymała limit  dla ochotników po jednym miejscu w każdej wyszczególnionej SW, ochotnicy żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy winni spełniać następujące wymogi wymienione poniżej tabeli.

Plan przydzielonych limitów na kursy przeszkalania kadry rezerwy w Siłach Zbrojnych w 2017r.
 

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Liczba żołnierzy rez. planowanych do przeszkolenia

Termin przeprowadzenia kursu (od-do)

Uwagi

Rodzaj kursu

Stanowisko  (funkcja)

SW

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 

OFICERSKI

dowódca plutonu/ oficer

30A01

1

09.01. – 31.03. 2017 r

82 dni

OFICERSKI
Dowódca plutonu

20B03

1

03.04. – 23.06. 2017 r

82 dni

PRZEKWALIFIK

Oficer WSpec.

26B02

1

30.10. – 08.12. 2017 r.

40 dni

WAT

Warszawa

OFICERSKI

dowódca plutonu/ oficer

38B05 1

20.02. – 12.05. 2017 r

82 dni

RAZEM KURSY OFICERSKIE

4

 

 

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych

Dęblin

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

38A22

1

04.09. – 17.11. 2017 r

75 dni

PODOFICERSKI

technik

38T21

2

04.09. – 17.11.

2017 r.

75 dni

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych Poznań

PODOFICERSKI

ratownik medyczny

40H21

1

25.09. – 08.12.

2017 r.

75 dni

RAZEM KURSY PODOFICERSKIE

4

 

 

RAZEM KURSY KADRY  REZERWY

8

 

 

     

SW 26B02- Korpus osobowy Wojsk Specjalnych – operacje specjalne,
SW 20B03- Korpus osobowy Wojsk Lądowych - zmechanizowana,
SW 30A01- Korpus osobowy rozpoznania i walki elektronicznej – ogólna,
SW 38B05- Korpus osobowy logistyki – gospodarka i zaopatrywanie,

SW 38A22- Korpus osobowy logistyki – planowanie logistyczne,
SW 38T21- Korpus osobowy logistyki – techniczna,  
SW 40H21- Korpus osobowy medyczny, grupa osobowa ratownictwa medycznego - ratownik medyczny.


Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek o odbycie ćwiczeń wojskowych w trybie  ochotniczym do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu.  (wzór wniosku do pobrania).

W kursach przeszkolenia kadry rezerwy, uczestniczyć mogą żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy,

  • którzy nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne,
  • posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”,
  • które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych i spełniają następujące wymagania:

Na kursy oficerskie kierowani będą kandydaci, którzy:

  • posiadają wykształcenie wyższe,
  • są żołnierzami rezerwy i odbyli czynną służbę wojskową,
  • jako kryterium kwalifikacji brane będzie pod uwagę posiadana specjalność wojskowa w której odbywali czynną służbę wojskową  lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu,
  • na kurs w SW 26B02 można powołać żołnierzy rezerwy do 40 roku życia o wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej.

Na kursy oficerskie nie mogą być kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.
Po zakończeniu kursu oficerskiego, wobec żołnierzy, którzy zdali egzamin na oficera, sporządzany jest wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski podporucznika.

Na kursy podoficerskie kierowani będą kandydaci, którzy:

  • pełnili zawodową (kontraktową)  służbę wojskową, zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub inne formy np. przeszkolenie wojskowe.
  • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym maja być szkoleni w czasie kursu.
  • spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala  oraz wyższy w korpusie podoficerskim określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2015 r., poz. 827 z póź. zm.) i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 87, poz. 561 z póź. zm.);


Na kurs podoficerski w korpusie medycznym dopuszcza się  kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

Powyższe przeszkolenie jest jedną z form podnoszenia kwalifikacji oraz uzyskania stopnia wojskowego oficera lub  podoficera, przez żołnierzy rezerwy.

UWAGA:
  Zgodnie z art. 101a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 827 z późn. zm.)  złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.  Do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Normy z WF.

Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy w trybie ochotniczym.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oświęcimiu, ul. Orzeszkowej   9, tel. 26 113 73 76 lub 26 113 73 55