Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010r
w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych  i wojskowych komend uzupełnień
(tj. DZ. U. z 2014 r. poz. 1433 z późn. zm.)

 

§6. pkt 6.

Do zadań wojskowej komendy uzupełnień należy:
            
            udział w realizacji zadań z zkresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez:

            a) uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie,

            b) przedstawienie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów  do prowadzonej przez wojewodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego.