Strona Główna BIP Strona Główna
SYSTEM SZKOLENIA
 

Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej będzie realizowane:
  • na potrzeby korpusu oficerów w uczelniach wojskowych,
  • podoficerów w szkołach podoficerskich,
  • szeregowych w ośrodkach szkolenia. Żołnierzy służby przygotowawczej korpusu szeregowych będzie można szkolić także w jednostkach wojskowych.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze otrzymają tytuły podchorążego, jeżeli będą kształcili się na oficerów, kadeta, jeżeli będą kształcili się na podoficerów lub elewa, jeżeli będą kształcili się na szeregowych.

O stawieniu się do szkolenia osób powołanych do służby przygotowawczej komendanci ośrodków szkolenia lub szkół wojskowych powiadomią właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Osoby powołane do służby przygotowawczej będą pełniły tę służbę od dnia stawienia się w ośrodku szkolenia lub szkole wojskowej.

Okres szkolenia w ramach służby przygotowawczej wynosi:
  • dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
  • dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
  • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Żołnierzowi służby przygotowawczej przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości:

  • dla korpusu oficerów – 1500,00 zł brutto,
  • dla korpusu podoficerów – 1000,00 zł brutto,
  • dla korpusu szeregowych – 750,00 zł brutto.

Szkolenie w pierwszych tygodniach (szkolenie podstawowe) będzie jednakowe dla wszystkich. W kolejnych okresach szkolenia kandydaci na oficerów zostaną przygotowani do wykonywania obowiązków na stanowiskach dowódcy plutonu bądź równorzędnych natomiast kandydaci na podoficerów na stanowiskach dowódcy drużyny. Kandydaci do korpusu szeregowych przeznaczeni do obsadzenia stanowisk wymagających dodatkowego przeszkolenia będą objęci szkoleniem specjalistycznym.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej będzie zakończone egzaminem. Osobom, które ukończyły służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym wojskowi komendanci uzupełnień nadadzą przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których będą pełnić służbę w ramach NSR na podstawie kontraktu.

Żołnierze ci będą mianowani: podchorążowie na stopień kaprala, kadeci na stopień starszego szeregowego. Mianowanie na pierwszy stopień oficerski lub podoficerski, będzie mogło nastąpić po odbyciu określonego czasu służby w NSR.

Osoby, które nie uzyskają pozytywnej oceny będą kierowane na uzupełnienie zasobów osobowych na potrzeby NSR: ze szkół podoficerskich w korpusie szeregowych, z oficerskich w korpusie podoficerskim (w przypadku, gdy w trakcie szkolenia byli mianowani na stopień podoficerski) lub szeregowych.