Strona Główna BIP Strona Główna
KRYTERIA NABORU
 

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 1. niekarana za przestępstwo umyślne,
 2. posiadająca obywatelstwo polskie,
 3. posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 4. wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

  •    co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  •    co najmniej średnie lub średnie branżowe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  •    co najmniej gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień.

Do wniosku należy dołączyć:
 1. odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 2. odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie ze szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

Postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 • rozmowę kwalifikacyjną;
 • sprawdzenie, czy ochotnik był karany za przestępstwo umyślne; w przypadku braku takiej informacji, w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji do powołania do służby przygotowawczej stanowią:

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów dołączonych do wniosku;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 • potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej.