Strona Główna BIP Strona Główna
PRACA W WKU
 

Nabór do korpusu służby cywilnej

     Procedura naboru do korpusu służby cywilnej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1889). Zgodnie z art. 6 w/w ustawy każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.
      Wojskowy
Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w miejscu ogólnie odstępnym w WKU w Oświęcimiu, w Urzędzie Pracy i na stronie internetowej WKU w Oświęcimiu.

   

      W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy
2. korzysta z pełni praw publicznych
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią

Aktulane oferty pracy:

brak


Lista osób zakwalifikowanych na test i rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko:

brakWyniki naboru: