Strona Główna BIP Strona Główna
KWALIFKACJA 2018
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018 ROKU

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. 2017, poz. 2254), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

 

Natomiast dla terenu administrowanego przez WKU w Oświęcimiu kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 26 kwietnia 2018 r., zgodnie z poniższymi terminami:

 

PKL MYŚLENICE:    od 30.01. – 08.03.2018

- Myślenice:         od 30.01. – 12.02.2018

- Dobczyce:         od 13.02. – 15.02.2018

- Sułkowice:         od 16.02. – 20.02.2018

- Pcim:         od 21.02. – 23.02.2018

- Lubień:         od 26.02. – 27.02.2018

- Raciechowice:     28.02.2018

- Siepraw:        01.03.2018

- Tokarnia:         od 02.03. – 05.03.2018

- Wiśniowa:         06.03.2018

Kwalifikacja wojskowa kobiet:     07.03.2018

Dzień rezerwowy:             08.03.2018

PKL WADOWICE:    od 30.01. – 21.03.2018

- Tomice:         od 30.01. – 31.01.2018

- Andrychów:     od 01.02. – 13.02.2018

- Kalwaria Z.:     od 14.02. – 20.02.2018

- Stryszów:         od 20.02. – 21.02.2018

- Lanckorona:     od 22.02. – 23.02.2018

- Spytkowice:     od 23.02. – 27.02.2018

- Wadowice:         od 28.02. – 09.03.2018

- Mucharz:         12.03.2018

- Brzeźnica:         od 13.03. – 15.03.2018

- Wieprz:         od 15.03. – 19.03.2018

Kwalifikacja wojskowa kobiet:     20.03.2018

Dzień rezerwowy:             21.03.2018

PKL CHRZANÓW:    od 13.03. – 18.04.2018

 

- Chrzanów:         od 13.03. – 22.03.2018

- Trzebinia:         od 23.03. – 03.04.2018

- Libiąż:         od 04.04. – 09.04.2018

- Alwernia:         od 10.04. – 12.04.2018

- Babice:         od 12.04. – 16.04.2018

Kwalifikacja wojskowa kobiet:     17.04.2018

Dzień rezerwowy:             18.04.2018

PKL OŚWIECIM:    od 14.03. – 26.04.2018

 

- Miasto Oświęcim:     od 14.03. – 22.03.2018

- Kęty:         od 23.03. – 03.04.2018

- Gmina Oświęcim:     od 04.04. – 09.04.2018

- Brzeszcze:         od 09.04. – 12.04.2018

- Zator:         od 13.04. – 16.04.2018

- Chełmek:         od 16.04. – 18.04.2018

- Osiek:         od 19.04. – 20.04.2018

- Przeciszów:         od 20.04. – 23.04.2018

- Polanka Wielka:     24.04.2018

Kwalifikacja wojskowa kobiet:     25.04.2018

Dzień rezerwowy:             26.04.2018

 


Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1997-1998 które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.


 Siedziby, w których funkcjonować będą powiatowe komisje lekarskie na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Oświęcimiu:

·         PKL CHRZANÓW – Chrzanów, ul. Fabryczna 27

·         PKL MYŚLENICE – Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 53

·         PKL WADOWICE – Wadowice, ul. Spadzista 10

·         PKL OŚWIĘCIM – Oświęcim, Rynek Główny 12

POWIATOWE KOMISJE LEKARSKIE

·         PKL CHRZANÓW – dla gmin: Chrzanów, Alwernia, Babice, Libiąż, Trzebinia.

·         PKL MYŚLENICE – dla gmin: Myślenice, Dobczyce, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa.

·         PKL WADOWICE – dla gmin: Wadowice, Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wieprz.

·         PKL OŚWIĘCIM – dla gmin: Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator oraz dla miasta Oświęcim.

 


Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. Wójtowi lub Burmistrzowi (Prezydentowi Miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej
w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.


W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017r. poz. 1430 t.j)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (Dz. U. z 2017 poz. 1980)

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r (Dz.U. 2017, poz. 2254)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej  (Dz.U z 2017 poz. 944)