Strona Główna BIP Strona Główna
INFORMACJE OGÓLNE
 

Organizacje pozarządowe i inni partnerzy społeczni zgodnie z Decyzją Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi mają możliwość zawarcia porozumienia z kierownikiem jednostki organizacyjnej od szczebla dowódcy jednostki wojskowej.

organizacja pozarządowa - w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oznacza w szczególności: stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, stowarzyszenie kultury fizycznej, fundację, organizację pracodawców, związek i samorząd zawodowy, uczelnianą organizację studencką, uczniowski lub uczelniany klub sportowy, a także inne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, z wyłączeniem partii politycznych, fundacji partii politycznych i komitetów wyborczych;

partner społeczny - oznacza, poza organizacjami pozarządowymi, także:
a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

b) podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, na przykład kulturalną, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną i oświatową, przede wszystkim muzea, instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie i szkoły, na przykład szkoły z rozszerzonym programem edukacji dla bezpieczeństwa lub noszące imiona polskich oddziałów, pododdziałów i formacji zbrojnych, czy też noszące imiona żołnierzy walczących o niepodległość Polski,
c) kościelne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, w szczególności organizacje kościelne działające na podstawie ustaw o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego;

Porozumienie o współpracy z partnerem społecznym, jest dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy, który w szczególności:
1) określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia;
2) angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu resortu.

Porozumienia mogą być zawarte z partnerami społecznymi, którzy:
1) wystąpią z wnioskiem, uzasadnieniem wniosku i projektem porozumienia do Ministra lub
dowódcy jednostki wojskowej, odpowiednio do projektu;
2) mają osobowość prawną i ją udokumentują aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru, z wyłączeniem szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
3) dostarczą statut oraz sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe (bilans,
rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację dodatkową) za ostatni rok, zatwierdzone przez statutowy organ nadzorczy; 4) wykażą w uzasadnieniu wniosku realną możliwość wywiązania się ze zobowiązań wynikających z projektu porozumienia, między innymi poprzez informacje o czasie, formach i zasięgu działania, potencjale osobowym i rzeczowym, dotychczasowych osiągnięciach, współpracy z resortem i planowanym rozwoju.

Partner społeczny wnioskujący o podpisanie porozumienia, poza spełnieniem ww. wymogów, składa pisemne oświadczenie, że:
1) nie zalega z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
2) zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami;
3) nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie przepisów szczególnych, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy w odniesieniu do zawieranych i realizowanych przez niego i na jego rzecz umów z resortem;
4) nie podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
5) żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia:
   
    a) nie jest wykonawcą, o którym mowa w ust 1 pkt 3,

    b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa.

Plan współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok następny jest opracowywany na podstawie wniosków partnerów społecznych oraz inicjatyw własnych, w następujących terminach:
- do dnia 10 września - dowódca jednostki wojskowej przyjmuje od partnerów społecznych wnioski do planu współpracy; w przypadku zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;

Wnioski muszą zawierać, między innymi, następujące informacje:
1) szczegółowy zakres i rodzaj oczekiwanego od resortu merytorycznego i logistycznego wsparcia przedsięwzięcia;
2) nazwę jednostki wojskowej lub innej jednostki organizacyjnej, z którą wnioskodawca wstępnie ustalił wsparcie przedsięwzięcia;
3) źródła finansowania przedsięwzięcia;
4) nazwy współorganizatorów;
5) przewidywaną liczbę uczestników;
6) planowane działania promocyjne.

Partner społeczny ma obowiązek złożenia informacji o realizacji porozumienia za rok poprzedni do dowódcy, z którym podpisał porozumienie.

Organizacje pozarządowe i inni partnerzy społeczni zainteresowani zawarciem porozumienia o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu proszeni są o kontakt osobisty w siedzibie WKU w Oświęcimiu bądź telefoniczny pod nr tel. 261 137 352