Strona Główna BIP Strona Główna
STUDIUM OFICERSKIE NA POTRZEBY OT
 

STUDIUM OFICERSKIE NA POTRZEBY OBRONY TERYTORIALNEJ

O przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego
Studium Oficerskiego może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem zawodowym:

 1. niekarana sądownie;

 2. posiadająca obywatelstwo polskie;

 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (w celu określenia zdolności fizycznej i psychicznej, którą orzekają Wojskowe Komisje Lekarskie i Wojskowe Pracownie Psychologiczne, Wojskowey Komendant Uzupełnień, po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie uczelni i złożeniu dokumentów do WKU, o których mowa poniżej kieruje kandydata na badania);

 4. posiadająca dyplom ukończenia studiów II stopnia;

 5. mająca co najmniej osiemnaście lat.


Kandydat składa do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania, następujące dokumenty:

 1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym  (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety);

 2. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia, dokument w oryginale (w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach II stopnia – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł)

 3. życiorys;

 4. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;

 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł – wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej (wysokość opłaty rekrutacyjnej

 6. kserokopia dowodu osobistego;

 7. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);

 8. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w WSOWL). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia. Oryginał dokumentu można dostarczyć najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne (egzamin wstępny) w WSOWL.

Ponadto w dniu postępowania rekrutacyjnego – stawiennictwa na egzamin wstępny w WSOWL można przedstawić

- inne dokumenty, w tym potwierdzenie stażu pracy, członkostwo w organizacjach paramilitarnych, działalność prospołeczną oraz  znajomość innych języków obcych. Ponadto inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej na przykład tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa instruktorskie, prawo jazdy, sportowe klasy mistrzowskie.

Studium oficerskie na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej dedykowane jest dla kandydatów na oficerów zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w zakładanych do utworzenia w najbliższym okresie jednostkach WOT. Przeznaczone jest dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Nabór w 2016 r. został zakończony, na cywilnych kandydatów czekało 130 miejsc (20 dodatkowych przeznaczonych jest dla podoficerów).
Nabór na szkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej przeprowadzono na podstawie decyzji Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r., z spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

 1. absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową);
 2. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej), oraz/albo posiadających doświadczenie i kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

    Osoby, o których mowa w ppkt 1), ubiegające się o przyjęcie na 12 - miesięczne szkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej składały wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 30 czerwca 2016 r.
    Osoby, o których mowa w ppkt 2), ubiegające się o przyjęcie na 6 - miesięczne szkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej składały wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON do dnia 30 czerwca 2016 r.

W II-giej połowie bieżącego roku rozpocznie się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu szkolenie dla 150 kandydatów na oficerów, w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej, w tym dla 130 kandydatów w ramach 12-miesięcznego szkolenia wojskowego dla cywilnych absolwentów uczelni wyższych oraz 20 kandydatów w ramach 6-miesięcznego szkolenia wojskowego dla podoficerów zawodowych.

W kolejnych latach proces szkoleniowy kadry oficerskiej będzie kontynuowany na podobnych zasadach.

 

 


 

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informację w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oświęcimiu lub telefonicznie pod numerem: 261 137 356 oraz 261 137 352.