Strona Główna BIP Strona Główna
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
 

Zasady udostępniania informacji

Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące między innymi obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego.

 Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek w przypadkach gdy :

1)   Informacja publiczna nie została udostępniona w biuletynie informacji publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

2)   Wnioskodawca zamierza wykorzystywać informacje publiczne na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dn. 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Opłaty

Co do zasady nie pobiera się opłat za udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania. Jeżeli jednak przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów opłata może zostać nałożona.


Wniosek

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).